Disclaimer

Disclaimer van KamersHilversum

KamersHilversum is niet aansprakelijk voor de inhoud van KamersHilversum, noch van websites die op enigerlei wijze met KamersHilversum zijn verbonden. KamersHilversum is voorts niet aansprakelijk voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik, dan wel de onmogelijkheid daarvan, van materiaal dat op KamersHilversum beschikbaar is, of verkregen wordt via cookies.

KamersHilversum is niet aansprakelijk voor (de inhoud van de) diensten en/of informatie van derden, die op enigerlei wijze via KamersHilversum worden aangeboden. KamersHilversum garandeert niet dat de op KamersHilversum aangeboden informatie en materiaal up-to-date, compleet en/of accuraat is.

KamersHilversum garandeert ook niet dat de op KamersHilversum aangeboden informatie vrij is van fouten, gebreken en/of virussen. KamersHilversum garandeert voorts niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in KamersHilversum hersteld zullen worden dan wel virussen verholpen zullen worden.

Bij twijfel over de juistheid van de gegevens of bij constatering van onjuistheden verzoeken wij u contact met ons op te nemen en stuur uw bevinding naar info@huurwoningennederland.nl.

KamersHilversum is dan ook niet verantwoordelijk voor de schade die direct of indirect ontstaat door gebruik van de informatie die u ontleent aan KamersHilversum. U vrijwaart KamersHilversum voor alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van de overeenkomst, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit uw gebruik van de website KamersHilversum.